B- ULUSAL YAYIN ve ETKiNLiKLER

 

 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı)

 

 1. Akciğer Nakli Kime? Ne Zaman. Editör; Nur Dilek Bakan, Adalet ve Demir. Toraks Kitap Serisi, Elektronik Yayının Erişime Açılma Tarihi:12.11.2015, ISBN: 978-605-63009-5-0 , http://www.toraks.org.tr/book.aspx?list=2059

 

 1. Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı)
 2. Adalet Demir, Akciğer nakli adayı hastaların cerrahi açıdan değerlendirilmesi. Editör:Nur Dilek Bakan ve Adalet Demir. Akciğer Nakli Kime? Ne Zaman. Toraks kitap serisi 2015, pp.24-27 (ISBN: 978-605-63009-5-0 ,  http://www.toraks.org.tr/book.aspx?list=2059)

 

 

 1. TÜBiTAK – ULAKBiM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış
 2. a) Özgün araştırma, makale
 3. Demir,A., A. Sayar, B. Medetoglu, M.Z. Gunluoglu, H.V. Kara ve S.I. Dincer, “Transthoracic approach with anterior mini thoracotomy in surgical treatment of foramen of morgagni hernia”, Haseki Tıp Bülteni, 47(2), 27-30 (2009).
 4. Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, Demır, H. Akin, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Olçmen ve S.I. Dınçer, “Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde pozitron emisyon tomografisi (PET)’nin rolü”, Tuberk Toraks., 56(1), 56-63 (2008).
 5. Esme, H., Sezer, A. Demir, Ö. Güler, H. Sağlam ve M. Ünlü, “Akciğer Kanserli Hastalarda Tanıyı Bilme İle Ankisiyete Düzeyi Arasındaki İlişki”, Solunum 8(4), 163-167 (2006).
 6. Demir,A., İ. Demir, S. Altın, V. Köksal, Ü. Çetinçelik ve S.İ. Dinçer,  “GSTM1 Gene Polymorphisms on Lung Cancer Development in the Turkish Population”, Turkish Respiratory Journal, 6:(3), 131-134 (2005).
 7. Demir,A., A. Sayar, H. Akın, M. Metin, N. Solmazer, S.İ. Dinçer ve A. Gürses, “Rezeksiyon Uygulanmiş Superior Sulkus Tümörlerinde Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler”, Toraks Dergisi, 6(3), 189-196 (2005). Demir,A., B. Medetoğlu, S.İ. Dinçer ve G. Çamsarı, “Akciğer  Patolojilerinde Açık Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri”, Akciğer Arşivi, 6(4), 153-155 (2005).
 8. Akın, H., Kaya, A. Demir,  Özkan Saydam ve S.İbrahim Dinçer, “Malign Plevral Efüzyonlarda Tedavi Yaklaşımları”, Türk Onkoloji Dergisi, 20(2), 72-78 (2005).
 9. Demir, A., S. Altın, İ. Demir, V. Köksal, Ü. Çetinçelik ve S.İ. Dinçer, “Türk Popülasyonunda CYP1A1 Msp1 Gen Polimorfizminin Akciğer Kanseri Gelişimindeki Rolü”, Tuberk Toraks,  53(1), 5-9 (2005).
 10. Dinçer,Sİ., H. Akın, Demir, M.Z. Günlüoğlu, H.V. Kara ve A. Gürses, “Malign Plevral Effüzyonların Tedavisinde Video Yardımlı Torasik Cerrahinin Rolü. Endoskopik Laporoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 11(3), 125-130 (2004).
 11. Dinçer,Sİ., G. Olgaç, Demir, N. Ürer, A. Ölçmen, A. Sayar ve A. Gürses, “Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Pulmoner Aspergillomalar Solunum Dergisi”, 6(3), 107-112 (2004).
 12. Dinçer,Sİ., G. Olgaç, Demir, O. Solak, T. Özalp, S.İ. Dinçer ve A. Gürses, “Bronşiyal Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Tedavi Sonrasi Uzun Süreli Izlem Sonuçları”, Toraks Dergisi, 3(3), 279-283 (2002).
 13. Metin,M., A. Sayar, Demir, C.A. Kutlu, A. Turna, A. Ölçmen, O. Solak ve A. Gürses, “Sleeve Rezeksiyonlar: Anastomoz Teknikleri, Morbidite ve Mortalite”, Türk Göğüs Kalp Danar Cerrahisi Dergisi, 9, 160-162 (2001).
 14. Turna,A., A. Gürses, A. Bedirhan, T. Özalp C. Kocatürk, A, Demir ,M. Özcan ve N. Ürer, “Mediastinal lenf tutulumu BT’de saptanmayan KHDAK’li hastalarda ediastinoskopi rutin olarak uygulanmalımıdır?”, Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni,  9, 33-39 (2001).
 15. Ölçmen,A., A. Sayar, M. Metin, Y. Bekar, E. Kaya, Demir ve M. Ölçmen, “Endobronşiyal Yerleşimli Selim Tümoral Lezyonlarda Cerrahi Tedavi”, Tuberk Toraks, 48(4), 345-348 (2000).
 16. Sayar,A., H. Güleç, A. Ölçmen, M. Metin, H. Akın, Demir ve M. Ölçmen, “ Vena kava superior sendromunda tanısal cerrahi girişimler”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 30, 269-72 (1999).
 17. Metin,M., A. Sayar, A. Ölçmen, Y. Bekar, H. Akın, Demir ve M. Ölçmen, “Mediastinoskopide Mortalite ve Morbidite: 93 Olgunun Retrospektif İncelemesi”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6, 263-267 (1998).
 18. Sayar,A., M. Metin, A. Ölçmen, Demir, O. Taşçı, A. Gürses ve M. Ölçmen, “Retorakotomiye Neden Olan Postoperatif Kanamalar: Etyoloji, Tedavi ve Sonuçları”, Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6, 342-6 (1998).

 

 1. b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi

 

 1. Dinçer Sİ., Demir Enfeksiyöz Hastalıklar ve Cerrahi Tedavileri: Akciğer Kist Hidatik. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics;4(2):104-11 (2011)
 2. Demir,A.E. Demir, M.Z. Gunluoglu, H. Melek, Z.N. Ulukol, S.İ. Dincer. “Acute radial nerve paralysis related to use of automatically cycled blood pressure cuff during thoracic surgery”. Haseki Tıp Bülteni, 48:110-2 (2010)
 3. Kara, H.V., M.Z. Günlüoğlu, B. Medetoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer, “Akupunktur Uygulaması Sonrası Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Nadir ve İlginç Bir Vaka Sunumu”, Romatol Tıp Rehab 18(4), 161-162 (2007).
 4. Kaynak, K. ve Demir, “Mediastinal Germ Hücreli Tümörler”, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2(47), 27-31 (2006) ( Göğüs Cerrahisi).
 5. Demir, ve A.K. Bozkurt, “Mediastinal Nörojenik Tümörler”, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2(47), 32-38 (2006) ( Göğüs Cerrahisi) Puan:6
 6. Beşirli, K. ve Demir, “Mediastinal Tümörlere Video-yardımlı Torakoskopik Yaklaşım”, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(47), 56-59 (2006) ( Göğüs Cerrahisi)

 

 1. TÜBiTAK – ULAKBiM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış
 2. a) Özgün araştırma, makale
 3. Günlüoğlu, M.Z., A. Demir, E. Çetinkaya, G. Günlüoğlu ve S.İ. Dinçer, “Malign Plevral Mezotelyoma Tanısında Pozitron Emisyon Tomografisinin Rolü. Plevra Bülteni”,  3(1), 37-41 (2009).

 

 1. b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi

 

 1. Çuhedaroğlu, S., M.A.Ozgül, A.Demir.Plevral efüzyonlarda fibrinolotik tedavi. Plevra Bülteni, 6(2):40-44 (2012)
 2. 2. Demir, , H. Akın, Z. Günlüoğlu, B. Medetoğlu ve S.İ. Dinçer, “Down Sendromuyla Birlikte Morgagni Hernisi:Cerrahi Tedavide Trans Torasik Yaklaşım”, Okmeydanı Tıp Dergisi, 23, 41-43 (2006).

 

 1. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda
 2. a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri

 

 1. Berker Özkan, Adalet Demir, Murat Kapdağlı, Zerrin Sungur Ülke, Salih Duman, Berk Çimenoğlu, Alper Toker. Pediatrik Myastenik Hastalarda Videotorakoskopik Timektomi: 40 Olgunun Analizi. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya. (sözlü sunum)
 2. Murat Kapdağlı, Adalet Demir, Berker Özkan, Erkan Kaba, Salih Duman, Berk Cimenoğlu, Alper Toker. Lokal ileri akciğer kanseri tedavisinde sleeve lobektomi uygulanabilirliği prognozu etkiler mi? : Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, Antalya (Sözlü sunum)
 3. Berker Özkan, Adalet Demir, Erkan Kaba, Suat Erus, Salih Duman, Berk Cimenoğlu, Alper Toker. Masaoka IVA Timoma’nın Multimodal Tedavisinde Radikal Cerrahi : Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. 12-15 Mart 2015, Antalya (Sözlü Sunum)
 4. Adalet Demir, Songül Büyükkale, Nur Dilek Bakan, Özgür İşgörücü, Nurgül Pakdemir Bilgin, Orçun Önal, Adnan Sayar. Akciğernaklinde erken dönem cerrahi komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
 5. Nur Dilek Bakan, Songül Büyükkale, Adalet Demir, Özgür İşgörücü, Derya Gencer, Serda Kanbur,Levent Dalar, Nur Ürer, Adnan Sayar. Akciğer nakli takiben medikal komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
 6. Hüseyin Yıldırımoğlu, Songül Büyükkale, Nur Dilek Bakan, Özgür İşgörücü, Adalet Demir, Nuran Sağlam, Sezgin Ulusoy, Adnan Sayar. Akciğer donör kabülü ve reddi:Bir merkezin tecrübesi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
 7. Sayar, N.Çitak, S.Büyükkale, M.Metin, M.Z.Günlüoğlu, S.Kanbur, A.Demir, A.Gürses, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” elektronik kitapçığındaki (http://www.toraks.org.tr/SunuMerkezi/?s=575C23573D3F295C5A37355E3B2023) “Karinal invazyon nedeniyle sleeve karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon uygulanan malign tümörlü olgularda endikasyon ve sonuçlar” SS167p., Antalya, Türkiye, Nisan 2012
 8. N.Ürer, C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, N.Arda, A.Demir, M.A.Bedirhan, N.Fener, S.İ.Dinçer, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi dahilinde, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi Kongre Özet Kitabı“ bildiri kitapçığındaki “Akciğer adenokarsinomlarında histolojik subtip tayini prognoza etkili mi?” 120 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012
 9. Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ.Dinçer, 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi dahilinde, “6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Rezeke edilmiş evre I küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda pre-operatif pozitron emisyon tomografisinde bildirilen lenfatik tutulumun prognoza etkisi” 128 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
 • Çitak, S.Büyükkale, A.Kök, Ö.İşgörücü, A.Çelikten, A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, S.Kanbur, M.Metin, A.Sayar, A.Gürses, TÜSAD 33. kongresi dahilinde, “TÜSAD 32. kongresi bildiri kitabı” bildiri kitabındaki “Video Yardımlı Mediastinoskopi Standart Servikal Mediastinoskopiye Göre Subkarinal Lenf Nodunun (#7) Evrelemesinde Yanlış Negatifliği Azaltır mı?” 111pp., Çeşme, İzmir, Ekim 2011
 • Adalet Demir, G.M Verleden, Lieven Dupont, G. Van Helleputte, Willy Coosemans, Herbert Decaluwé, P. De Leyn, Philippe Nafteux, Toni Lerut, D. Van Raemdonck. Predictive Factors For Long-Term Survival After Lung Transplantation; A Review İn A Single Large-Volume Center. Toraks 13.yıllık kongresi, İstanbul,2010.
 • Adalet Demir, D.Van Raemdonck, G.M Verleden, Lieven Dupont, Willy Coosemans, Herbert Decaluwé, P. De Leyn, Philippe Nafteux, Toni Lerut. Survival after single versus bilateral lung transplantation for COPD and pulmonary fibrosis. Toraks 13.yıllık kongresi, İstanbul,2010.
 1. Demir, A.Turna, C.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, Ü.Aydoğmuş, N.Ürer, M.A.Bedirhan, A.Gürses, S.İ.Dinçer. Rezeke edilmiş patolojik N1 evresindeki Küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda sağkalımı etkileyen faktörler", 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 103 pp., Aydın, Türkiye, Mayıs 2009.
 2. Gunluoglu,MZ., Melek, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A.Demir, S.İ. Dincer, “Santral Yerleşimli Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Evreleme”, Toraks 12.yıllık kongresi, 41-42, Antalya, 2009.
 3. Medetoğlu, B., M.Z. Günlüoğlu, Demir, N. Büyükpınarbaşı, N. Fener, S.İ. Dinçer, “Rezeke edilmiş Evre 1 küçük hücre dışı akciğer kanseri’nde CD105 ile boyanan mikrodamar yoğunluğu ve vasküler endotelyal growth faktör ekspresyonu’nun birbiriyle ilişkisi ve sağkalıma etkileri”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 120, Antalya, 2008.  

 

 1. Demir, A., M.Z. Gunluoğlu, A. Turna, D. Sansar, H.V. Kara, S.İ. Dinçer, A. Gürses, “İnterlober lenf nodu tutulumu bulunan küçük hücre dışı akciğeri hastalarında cerrahi sonrası sağkalımı etkileyen faktörler”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 114, Antalya, 2008.
 2. Melek, H., B. Medetoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Morbidite Ve Mortalite Üzerine Yaşın Etkisi”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 123, Antalya, 2008.
 3. Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu, H. V. Kara, E. Çetinkaya, S.İ. Dinçer, “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde FDG-PET’in Yalancı Pozitiflik Nedenleri”, Toraks 11.yıllık kongresi, 7 , Antalya, 2008.
 4. Kara, H.V, H. Melek, B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu, Demir ve S.İ Dinçer “Hemotoraks vakalarında tüp torakostominin etkinliği ve tedavi ediciliği”, Uluslar arası 3. Ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri kongresi, 293, Ankara, 2007.
 5. Melek, H., M. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 109, Marmaris, 2007 (EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)
 6. Melek, H, M. Z. Günlüoğlu, Demir, A. Turna ve S.İ. Dinçer, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli yaşlı hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisi’nin (PET) Doğruluğu”, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 110, Marmaris, 2007.
 7. Melek,H., M. Z. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara ve S. İ. Dinçer, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi’nin (PET) Doğruluğu Ve Maliyet Analizi”, Toraks 10.yıllık kongresi, 71, Antalya, 2007.
 8. Melek, , M. Z. Günlüoğlu, A. Demir, A. Ölçmen, B. Medetoğlu, H.V. Kara ve S.İ. Dinçer, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Radyolojik N2 Hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri”, Toraks 10.yıllık kongresi, 70, Antalya, 2007.
 9. Günlüoğlu, M.Z., H. Melek, Demir, H.V. Kara, B. Medetoğlu, ve S.İ. Dinçer, “KHDAK’nin Mediastinal Evrelemesinde Mediastinal İstasyonlara Göre PET’in Doğruluğu”, Toraks 10.yıllık kongresi, 70, Antalya, 2007.
 10. Turna A., A. Pekçolaklar, Demir, H. Melek, N. Büyükpınarbaşılı, S.İ. Dinçer, M. Metin, A. Sayar ve A. Gürses, “Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri: Cerrahi Tedavinin Sonuçları ve Özelliği Olan Alt gruplar”, IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, 47, Antalya, 2007.
 11. Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara ve S.İ. Dinçer, “Mediastinal Metastaz Açısından Negatif PET, Akciğer Kanserli Hastalarda Mediastinoskopi İhtiyacını Ortadan Kaldırabilirmi?” IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, 46, Antalya, 2007.
 12. Kara, H.V, Z. Günlüoğlu Demir, N. Bekiroğlu, Ö.U. Erzengin ve S.İ. Dinçer, “Performansa Dayalı Dönersermaye Uygulamalarının Göğüs hastalıkları ve göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesindeki Farkli hekim grupları üzerinde yansımları; Bir anket çalışması”, TÜSAD Solunum 28. kongresi, 16, Antalya, 2006.
 13. Turna, A., A. Pekçolaklar, Demir, H. Melek, N. Büyükpınarbaşılı, A. Sayar, S.İ. Dinçer, ve A.Gürses, “Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri: Heterojen bir grupta sağkalımlar”, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 20, Çeşme, 2006.
 14. Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, Demir, H. Akın, A. Ölçmen, B. Medetoğlu ve S.İ. Dinçer, Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Lenfatik Metastaz Göstermede PET’in Toraks BT’ye üstünlüğü” 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 28, Çeşme, 2006.
 • Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, H. Akın, Demir, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Mediastinal evrelemesinde PET rolü”, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 75, Antalya, 2006.
 1. Demir, A., M.Z. Günlüoğlu, A. Turna, H.V. Kara ve S.İ. Dinçer, “Pulmoner aspergilloma cerrahi sonuçlarının analizi”, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 7, Antalya, 2006.
 2. Günlüoğlu, M.Z., Ö. Saydam, H. Akın, Demir ve S.İ. Dinçer, “Sol Bronkoplevral Fistülün Tamirinde Sağ Torakotomi Yaklaşımı”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 57, Gaziantep, 2005.
 3. Akın,H., Demir, H.Melek, Z.Günlüoğlu ve S.Dinçer. “Tanısal Mediastinoskopinin Klinik Önemi”, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 90, Antalya, 2004.
 4. Sönmezoğlu,Y., S. Çühedaroğlu, Demir, A. Çevik, H. Akın, A. Sayar, C.A. Kutlu, M.A. Bedirhan ve A. Gürses, “Tüberkuloz ampiyemde cerrahi tedavinin yeri”, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 93, İzmir, 2001.
 5. Metin,M., A. Sayar, Demir, C.A. Kutlu, O. Solak, C. Kocatürk, M. Ölçmen ve A. Gürses, “Sleeve rezeksiyonlar: Anostomoz teknikleri, morbidite ve mortalite”, TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, 2000.
 6. Gürses,A., A. Turna, M.A. Bedirhan, T. Özalp, Demir, C. Kocatürk, M. Özcan ve N. Ürer, “Klinik N0 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserili Olgularda Servikal Mediastinoskopinin Önemi”, TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB:089, Antalya, 2000.
 7. Güleç,H., A. Sayar, H. Akın, A. Ölçmen, Demir ve M. Ölçmen, “Opere küçük hücre dışı hiler kanserlerinde hiler ve intralober lenfatik tutulumun sağkalıma etkisi”, TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB:040, Antalya, 2000.
 8. Güleç,H., A. Sayar, C.A. Kutlu, H. Akın, M. Metin, A. Ölçmen, Demir ve M. Ölçmen, “Primer spontan pnömotoraksta oksitetrasiklin ile yapılan plörodesisin rekürenslere olan etkisi” TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, 2000.
 9. Metin,M., A.Sayar, O. Solak, C.A. Kutlu, Demir, A. Gürses ve M. Ölçmen, “Extended Mediastinoskopiler”, TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB:091, Antalya, 2000.
 10. Akın,H., M. Metin, U. Biliciler, E. Kaya, Demir, S. Çuhedaroğlu, A. Gürses ve M. Ölçmen, “Mediastinal Kitlelerin Tanı ve Tedavisinde Cerrahinin Önemi” TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB:093, Antalya, 2000.
 11. Metin,M., A. Sayar, A. Ölçmen, Demir ve M. Ölçmen, “Postrezeksiyonel bronkoplevral fistüller”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, SB:037 İstanbul, 1999.
 12. Güleç, A. Sayar, A. Ölçmen, A. Demir ve M. Ölçmen “Akciğer kanseri cerrahisinde preoperatuar saptanan parenkim nodüllerinin önemi”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, SB:017, İstanbul, 1999.
 13. Sayar,A., H. Güleç, A. Ölçmen, M. Metin, Demir ve M. Ölçmen, “Masif hemoptizi nedeniyle uygulanan acil akciğer rezeksiyonları”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, SB:036, İstanbul, 1999.
 14. Sayar,A., Y. Bekar, A. Ölçmen, M. Metin, H. Güleç, H. Akın, Demir, E. Kaya ve M. Ölçmen“, Akciğer tümör cerrahisinde rekürren larengeal sinir hasarı”, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 295, Antalya, 1998.
 15. Ölçmen,A., A. Sayar, M. Metin, Y. Bekar, E. Kaya, Demir ve M. Ölçmen, “Endobronşiyal yerleşimli selim tümöral lezyonlarda cerrahi tedavi”, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 306, Antalya, 1998.
 16. Metin,M., A. Sayar, A. Ölçmen, Y. Bekar, H. Akın, Demir ve M Ölçmen. “Mediastinoskopide mortalite ve morbidite: 93 oldunun retrospektif incelemesi”, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 105, Antalya, 1998.

 

 1. b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster

 

 1. Salih Duman, Murat Kapdağlı, Berk Çimenoğlu Berker Özkan, Adalet Demir, Alper Toker. Benign Metastaz Yapan Leiomyom. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya. (Poster)
 2. Alper Toker, Adalet Demir, Berker Özkan, Murat Kapdağlı, Salih Duman, Berk Çimenoğlu. Postentübasyon Membranöz Trakea Rüptürü Tamirinde TransservikalTranstrakeal Endolüminal Yaklaşım: 2 Olgu Sebebiyle. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya. (Poster)
 3. Murat Kapdağlı, Salih Duman, Berk Çimenoğlu, Berker Özkan, Adalet Demir, Alper Toker. VATS timotimektomi: Lenfoid Stromalı Mikronodüler Timoma. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. 2-6 Nisan 2014, Antalya. (Poster)
 4. Salih Duman, Murat Kapdağlı, Berk Çimenoğlu, Berker Özkan, Adalet Demir, Alper Toker. Preoperatif Dönemde Tanı Konulamamış Hiler Kitle: Castleman Hastalığı.. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. 13-16 Mart 2014, Antalya. (Poster)
 5. Salih Duman, Berker Özkan, Özge Burçin Topcu, Berk Çimenoğlu, Adalet Demir, Alper Toker. Fantom Tümörü: Olgu Sunumu : Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya. (Poster)
 6. Berker Özkan, Berk Çimenoğlu, Hüseyin Can Yücel, Yasemin Ateş, Salih Duman, Züleyha Bingöl, Adalet Demir, Zeki Kılıçaslan, Alper Toker. Metastatik akciğer kanserini taklit eden akciğer-beyin yerleşimli ekinokokus alveolaris (multilocularis) hastaliği : Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya. (Poster)
 7. Berker Özkan, Salih Duman, Ahmet Göçmez, Mehri Işık, Berk Çimenoğlu, Adalet Demir, Alper Toker. Preoperatif değerlendirmede vena kava superior rezeksiyonu ve trakeal sleeve lobektomi gerektirdiği düşünülen düşük  dereceli mukoepidermoid karsinom  olgusu: Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. 12-15 Mart 2015, Antalya (Poster)
 8. Esra Pehlivan, Arif Balcı, Figen Kadakal, Nur Dilek Bakan, Songül Büyükkale, Adalet Demir, Adnan Sayar. Akciğer nakli adaylarında uygulanan pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon programı 1. ay sonuçları. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
 9. Gunluoglu, M.Z, H. Melek, B. Medetoglu, Demir, H.V. Kara, S.I. Dincer. Ests guide line KHDAK’li Hastalarda ESTS’nin Preoperatif Lenf Nod Evrelemesi Guideline ‘nın geçerliliği Toraks 13.yıllık kongresi, İstanbul, 2010.
 10. Kara H.V., M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, Demir, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer “Spontan Primer Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostomi Sonrası Rutin Antibiyotik Kullanımı”, 10-21, TUSAD 2009.
 • Kara,H.V., Z. Günlüoğlu, H. Melek, A. Demir, B. Medetoğlu, S.İ. Dinçer, “Orofarengeal Alan Kanseri ve Akciğer Kanseri Birlikteliği”, Toraks 12.yıllık kongresi, 209, Antalya, 2009.
 1. Demir, A., M.Z. Gunluoğlu, N. Dağoğlu, A. Turna, Y. Dizdar, K. Kaynak, Ş. Dilege, N.M. Mandal, D. Yilmazbayhan, S.İ. Dinçer, A. Gürses, “Göğüs duvarı primitif nöroektodermel tümörlerin tedavisinde cerrahinin yeri ve prognozu”, Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 123, Antalya, 2008.
 2. Günlüoğlu, M.Z., Demir, B. Medetoğlu, Dinçer S.İ, “Rezeke edilmiş evre I küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen faktörler”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 132, Antalya, 2008.
 3. Kara H.V., M. Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer “Posterior Mediastinal Yerleşimli Ganglionöroma; Nadir Bir Olgu Takdimi”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 135, Antalya, 2008.
 4. Kara H.V., Demir, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, ve S.İ. Dinçer “Plevranın Soliter Fibröz Tümörü; Seyrek Görülen 2 Olgu takdimi”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, p15, Antalya, 2008.
 5. Günlüoğlu, M.Z., B. Medetoğlu, H.V. Kara, Demir, S.İ. Dinçer, ”Senkron multipl primer akciğer kanserlerinde cerrahi erken sonuçlar”, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 144, Antalya, 2008.
 6. Melek, H., M.Z. Günlüoğlu, Demir, H. V. Kara, B. Medetoğlu, S.İ. Dinçer “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Mediastinal Evrelemesinde Yaşın FDG-PET’in Doğruluğu Üzerine Etkisi” Toraks 11.yıllık kongresi, 240 , Antalya, 2008.
 7. Kara, H.V., Herbert D., Demir A., De Leyn P., ”Complıcatıon of metallıc stent ın  benign tracheal stenosis”, Toraks 11.yıllık kongresi, 232, Antalya, 2008.
 8. Demir, A., H.V. Kara, M.Z. Günlüoğlu, S.İ. Dinçer, G. Özkan, G. Çamsarı, ”Histerektomiden 17 yıl sonra akciğere metastaz yapmış endometrium adenokarsinomu vakası”, Toraks 11.yıllık kongresi, 173, Antalya, 2008.
 9. Günlüoğlu,M.Z., H. Akın, H.V. Kara, Demir, S.İ. Dinçer, ”Kot yerleşimli kavernöz hemanjiom: nadir 2 vaka takdimi”, Toraks 11.yıllık kongresi,190 , Antalya, 2008.
 10. Ölçmen, A., M.Z. Günlüoğlu, H.V. Kara, B. Medetoğlu, Demir, N. Büyükpinarbasili, S.I. Dinçer, ”Primer Akciğer Sinovial Sarkomu;2 Vaka takdimi ve Literatür Derlemesi”, Toraks 11.yıllık kongresi,164 , Antalya, 2008.
 11. Aydogmus, U., Demir, M.Z. Gunluoglu, Y. Sonmezoglu, L. Cansever, S.I. Dincer, M.A. Bedirhan, “ Sağ Üst Lob Yerleşimli Akciğer Kanserlerinde Ana Bronş İnvazyonunun Prognostik Önemi”, Toraks 11.yıllık kongresi, 421-22, Antalya, 2008.
 12. Günlüoğlu, M.Z., B. Medetoğlu, H. Melek, Demir, H.V. Kara ve S.İ. Dinçer, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine eşlik eden pulmoner nodüllü hastara yaklaşımda pozitron emisyon tomografisinin yeri”, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 131, Marmaris, 2007.
 13. Kara, H. V., Demir, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, A. Ölçmen ve S. İ. Dinçer, “Malign mezotelyomada seçilmiş hasta grubunda plöropnömonektomi sonuçları”, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 119, Marmaris, 2007.
 14. Kara, H.V., M.Z. Günlüoğlu, Demir, H. Melek, B. Medetoğlu, H. Akın, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Klinik olarak opere edilebilir KHDAK hastalarında rutin mediastinoskopinin gerekliliği”, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 116, Marmaris, 2007.
 15. Kara, H.V., H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu ve S.İ. Dinçer, “Malign Plevral Efüzyonlarda Torakostomi Tüpü Yoluyla Talk Plörodesis Uygulanmasının Etkinliği”, Toraks 10.yıllık kongresi, 165, Antalya, 2007.
 16. Kara, H.V., B. Medetoğlu, M. Günlüoğlu, H. Melek, Demir ve S.İ. Dinçer, “Amfizeme Sekonder Pnömotoraks Hastalarında Tedavi Ve Nüksün Önlenmesinde Tüp Torakostomi Yoluyla Yapılan Talk Plörodesis Etkinliği”, Toraks 10.yıllık kongresi, 107, Antalya, 2007.
 17. Ölçmen A., H.V. Kara, H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer, “Spontan Pnömomediastinum; Yedi Vaka Takdimi”, Toraks 10.yıllık kongresi, 61, Antalya, 2007.
 18. Melek, H., B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu, H. Akın, A. Ölçmen, H.V. Kara, Demir ve S.İ. Dinçer, “Tanısal Amaçla Yapılan Mediastinoskopi’nin Etkinliği”, Toraks 10.yıllık kongresi, 97, Antalya, 2007.
 19. Kara, H.V., M.Z. Günlüoğlu, B. Medetoğlu, H. Melek, Demir ve S.İ. Dinçer “Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostominin Süresine Göre Başarı Oranı”, Toraks 10.yıllık kongresi, 155, Antalya, 2007.
 20. Kara, H.V., M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, A. Demir, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Spontan Primer Pnömotoraksta Tüp Torakostomi Sonrası Antibiyotik Kullanımı”, IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, 68, Antalya, 2007.
 21. Kara, H.V., B. Medetoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer, “Akupunktur Uygulaması Sonrası Gelişen Bilateral Pnömotoraks; Nadir Ve İlginç Bir Vaka Sunumu” IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, 129, Antalya, 2007.
 22. Kara, H.V., H. Melek, Demir ve S.İ. Dinçer, “Torakoskopik Yöntemle Eksize Edilen Torasik Ganglionörom Olgusu”, IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, 130, Antalya, 2007.
 23. Günlüoğlu, M.Z., V.H. Kara, Demir , N. Büyükpınarbaşılı, S. Altın ve S.İ. Dinçer, “Çocukta Agresif seyirli Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü : Vaka takdimi”, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 56, Çeşme, 2006.
 24. Günlüoğlu, M.Z., Demir, H. Akın, D. Sansar, H.V. Kara, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Sol üst lob küçük hücre dışı akciğer kanserinde Mediastinal lenfatik metastaz paterni”, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 39, Çeşme, 2006. ( En iyi Tartışmalı poster ödülü).
 25. Şimşek,F., E. Erşen, M. Akçıl, Demir ve K. Kaynak, ”Superior Sulkus Tömürlerinde preopratif radyoterapi ve ya kemoradyoterapinin tedaviye katkısı”, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 45, 2006.
 26. Erşen, E., F. Şimşek, M. Akçıl, A. Demirkaya, Demir ve K. Kaynak, “İntratorasik Primitif Nöroektodermal Tümör: Dört Olgu”, TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, 62, 2006.
 27. Erşen, E., F. Şimşek, M. Akçıl, A. Demirkaya, S. Erturan, Demir ve K. Kaynak, Pulmoner Aspergliomada Cerrahi Tedavi”. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, 62, 2006
 28. Akçıl, M., F. Şimşek, E. Erşen, A. Demirkaya, K. Kaynak, Demir, E. Ciğercioğulları ve B. Öz, “Pulmoner Blastom: İki Olgu Sunumu”, TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, 63, 2006.
 29. Günlüoğlu, M.Z., Demir, V.H. Kara, H. Melek ve S.İ. Dinçer, “Torasik primitiv nöroektodermal tümörlü iki hastada cerrahinin sonuçları” Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 117, Antalya, 2006.
 30. Fazlıoğlu, M., C. Kocatürk, Y. Sönmezoğlu, A.G. Cevik, Demir, N. Ürer, A.Turna, S.İ. Dinçer M.A. Bedirhan ve A. Gürses, “Göğüs duvarı invazyonu olan KHDAK’da invazyon derinliği ile rezeksiyon tipinin sağkalıma etkisi”, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 92, Antalya, 2006. (En iyi Tartışmalı Poster ödülü).
 31. Sönmezoğlu, Y., A.G. Cevik, Demir, A. Sayar, S.İ. Dinçer, M. Bedirhan ve A. Gürses, “Tüberküloz Ampiyemde Morbiditeyi etkileyen faktörler”, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 43, Antalya, 2005.
 32. Ölçmen, A., Demir, H. Melek ve S.İ. Dinçer, “Diyafragmatik Fenestrasyonları ile Birlikte Seyreden Katemeniyal Pnömotoraks”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 184, Gaziantep, 2005. Puan:0.8
 33. Demir, A, A. Ölçmen, H.V. Kara ve S.İ. Dinçer, “Künt Toraks Travması Sonrası Oluşan Tam Bronş Rüptürünün Geç Tanı Ve Tedavisi”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 126, Gaziantep, 2005.
 34. Dinçer, S.İ., Demir, H.V. Kara ve D. Selcuk, “Mediastinal Ektopik Paratiroid Adenomun Torakoskopik Olarak Çıkartılması”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 120, Gaziantep, 2005.
 35. Dinçer, S.İ., Demir, H.V. Kara, N. Fener ve S. Altın, “Primer Trekeal Schwannoma: Nadir Bir Vaka Sunumu”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 122, Gaziantep, 2005.
 • Saydam, Ö., H. Akın, A. Ölçmen, M.Z. Günlüoğlu, Demir ve S.İ. Dinçer, “Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Servikal Mediastinoskopinin Etkinliği”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 182, Gaziantep, 2005.
 1. Demir, A., A. Sayar, B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu ve S.İ. Dinçer, “Morgagni Hernisi Cerrahi Tedavisinde Transtorasik Yaklaşım”, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 82, Gaziantep, 2005.
 2. Demir,A., Z. Günlüoğlu, D. Sanasar, H. Melek ve S.İ. Dinçer, “Küçük hüre dışı akciğer kanserli interlober plevra tutlumu olan olgular nasıl sınıflandırılmalı ve rezeksiyon şekli ne olmalıdır? ”, Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 101, Gaziantep, 2005.
 3. Kutlu,C.A., A. Sayar, Demir, M. Metin, H. Akın, S.İ. Dinçer, N. Solmazer, M. A.Bedirhan ve A.Gürses, “Rezeksiyon uygulanmış süperior sulkus tümörlerinde saağkalımı etkileyen faktörler”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, TP:324, 84-85, Antalya, 2002.
 4. Sayar,A., Güleç, A. Ölçmen, U. Biliciler, A. Demir ve M. Ölçmen, “Nontravmatik bilateral senkron pnömotorakslarda tedavi yaklaşımları”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, TP:069 İstanbul, 1999.

 

 1. TÜBiTAK – ULAKBiM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap)
 2. b) Kitap içinde bölüm çevirisi (Her kitap için)

 

1.H.Volkan Kara ve Adalet Demir.Pnömotoraks ve Pnömomediyastinum. Çeviri Editörü:Mustafa Yüksel. Erişkin Göğüs Cerrahisi. Bölüm:108,ss.917-924,Nobel Tıp Kitapevleri,İstanbul,Türkiye, 2011.  S.Bryant ve Robert James Cerfolio, Pneumothorax and Pneumomediastinum. Editör;DJ Sugarbaker, R.Bueno, M.J.Krasna, S.J.Mentzer, L.Zellos,Adult Chest Surgery.

 

 1. H.Volkan Kara ve Adalet Demir. Plevranın Bening Tümörleri. Çeviri Editörü:Mustafa Yüksel, Erişkin Göğüs Cerrahisi.,Bölüm:109 ss:925-929, Nobel Tıp Kitapevleri,İstanbul,Türkiye, 2011. JMc Name, Benign Tumors of the Pleura, Editör; DJ Sugarbaker, R.Bueno, M.J.Krasna, S.J.Mentzer, L.Zellos,Adult Chest Surgery.

 

 1. Ftaih Yakar ve Adalet Demi. Akut Bronkoplevral Fistüllere Yaklaşım. Çeviri Editörü:Mustafa Yüksel. Erişkin Göğüs Cerrahisi. Bölüm:110,ss:930-932, Nobel Tıp Kitapevleri,İstanbul,Türkiye, 2011. Aneil A Mujoomdar ve phillip C. Camp,Jr. Management of Acute Bronchopleural Fistula. Editör;DJ Sugarbaker, R.Bueno, M.J.Krasna, S.J.Mentzer, L.Zellos, Adult Chest Surgery.
Yukarı